Nytt

Her vil siste nytt leggast ut fortløpande

Vi startar opp eit landskapsskjøtselsprosjekt som skal vera eit internasjonalt referanseprosjekt i Norske Parker

Vi startar opp eit landskapsskjøtselsprosjekt som skal vera eit internasjonalt referanseprosjekt i Norske Parker

Endeleg er tida komen !
For no startar vi opp denne spanande satsinga på landskap- og villsauskjøtsel som jo har vore signalisert ein del år, men som har stått halvvegs på vent; - i påvente av at eit elektroniske gjerdesystem skulle verta godkjent for bruk i vårt aktuelle beiteområde.
I juni skjedde dette og parken er no ein nasjonal pilot på uttesting av gjerdene.
Avtalar med alle grunneigarane i prosjektområde er på plass og sauene har sidan juni testa ut gjerdet på Indrøy. Det kjem til å verta invitert til eit skipingsmøte for Hardbakke villsaulag før nyttår. Modellen, skjøtselsplanen, vedtekter, skipingsdokument, o.likn. er meint å skulle delast, slik at fleire slike lag kan skipast andre stader i regionen og landet.
Denne satsinga meiner vi er eit stort, berekraftig bygdeutviklingsprosjekt, som vil få regional og nasjonal overføringsverdi. Føremåla med satsinga er mange og vil vera stort sett likt for alle som tek modellen i bruk:
• gje klima- og miljøutfordringane eit ansikt og ei lokal / regional løysing
• hente fram eit altfor overgrodd landskap
• skape kontakt mellom menneske og dyr
• skape ein læringsarena med fokus på handleboren kunnskapsformidling
• skape møteplassar på tvers av generasjonar
• lage ein naturleg integreringsarena
• involvering av barnehage og skule som medskjøtslarar
• skape tilrettelagte arbeidsplassar
• auke den generelle folkehelsa
• auke bustadattraktiviteten for bygdefolket
• forsterke samhandling omkring natur- og kulturbasert reiseliv
• auke verdien på potensielt framtidig tomteland
• produsere lokalmat
• etc.

Eit av dei overordna føremåla med parkarbeidet er å samarbeide om ivaretaking og utvikling av landskap og lokalsamfunn. Norske Parker ser dette prosjektet så spanande, at dei ynskjer nytte denne satsinga som eit internasjonalt referanseprosjekt i sitt pågåande profileringsarbeid,
Vi gleder oss no til å kome igang, og til å vera eit bidrag til både lokal- og regional samfunns- og næringsutvikling på dagsorden i regionen.

Forprosjektet UNESCO Global GEOpark, er snart ferdig - det vert tilrådd ei vidare satsing !

Forprosjektet UNESCO Global GEOpark, er snart ferdig - det vert tilrådd ei vidare satsing !

Franziska Ruettimann er på vegne av regionrådet i HAFS i ferd med å legge si siste hand på forprosjektrapporten som vil ha som konklusjon at vår region har dei unike kvalitetane som skal til for å få UNESCO Global GEOpark stempel på vårt parkområde.
Samstundes har Sognefjorden kystpark gjort vedtak om at ein ynskjer å smelte saman Sognefjorden kystpark med den potensielle nye geoparken som er under oppseiling. Denne samansmeltinga er eit nasjonalt nybrottsarbeid etter modell frå Europa elles. Norske Parker er med og heiar dette pilotprosjektet fram og vil vera aktiv med å støtte eit UNESCO hovudprosjekt med både ressursar og midlar i tida som kjem.
Vi gleder oss veldig over at eit hovudprosjekt kan starte opp neste år, men må avvente med å sleppe jubelen heilt laus, til vi ser om vi det kjem tilstrekkeleg med midlar på dei kommunale budsjetta til å få køyrt eit fullstenidg og berekraftig 3-årig hovudprosjekt.
Får vi dette til folkens, så får våre partnarar, vårt næringsliv og vår region eit av verdas sterkaste kvalitetsstempel klistra på sine publikasjonar, varer og nettsider.
Vi kryssar fingrane for at dette skjer fyldest.

Gladmelding - Norske parker er på statsbudsjettet også for år 2020 !

Gladmelding - Norske parker er på statsbudsjettet også for år 2020 !

At Norske Parker, og dermed vår park er komen med i framlegget til Statsbudsjett for 2. år på rad, er berre heilt fantastisk!
Dette er først og fremst eit resultat av at 36 trufaste medlemar, med 6 kommunar i spissen, har trudd på at parkarbeidet i vår region har vore liv laga.
Dette er også eit resultat av at mange friviljuge eldsjeler har gått saman for å lage eit innhald til parken som nasjonale mynde trur på.
No skal vi feire, med kallgode Heimelaga fiskekaker og røykelaks frå ein av våre partnarar, Frode Kalgraff. Så skal vi utvikle parken vidare, og då i visse om at ei grunnfinansiering for parkarbeidet i vår region er komen på plass.
Og fleire gladmeldingar vil følgje der vi m.a. vil fortelje om det flotte arbeidet som vert gjort med å få UNESCO - status på vårt særeigne landskap, og om oppstarten av satsinga på Landskapsskjøtsel- og villsaudrift, og meire til.
Ver gjerne med og feire saman med oss!

Årsmøte / Parkmøte 2019 - SKP

Årsmøte / Parkmøte 2019 - SKP

Årets parkmøte / årsmøte vart halde på Jensbua Kystkultursenter torsdag 25. april 2019 kl. 17:30 . Protokollen frå møtet finn du her. Årsmelding, rekneskap, handlingsplanar og budsjett finn du også her.

Kontingent og betalingsinformasjon med faktura

Kontingent og betalingsinformasjon med faktura

Her er info og faktura for innbetaling av kontingent 2019:
Kr. 500 For private medl. samt ideelle lag- og org.
Kr. 1.000 For næringsliv
Kr. 6.000 For kommunar
Konto er 3705 33 73713
VIPPS-kode er # 106372

Vedtekter for parken

Vedtekter for parken

Dette er vedtektene for Sognefjorden Kystpark. Desse vart vedteke på årsmøte 6. juni 2017, og er tilpassa det faktum at parken då vart Noregs 6. regionalpark :)
Nedst i dokumentet finn du dei gode verdiane som Sognefjorden kystpark og dei andre godkjende norske parkane har forplikta seg på.

Parkplan for parken

Parkplan for parken

Dette er den vedtekne parkplanen for Sognefjorden Kystpark. Parkplanen er eit 10-årig charter. Det vert vist til handlingsplanane for Paken for meir detaljar omkring parken sine planlagde aktivitetar på kort og mellomlang sikt.

Partnarskapsavtale del1 og 2

Partnarskapsavtale del1 og 2

Vedlagt følgjer partnarskapsavtalen som gjeld mellom ein medlem og Sognefjorden Kystpark. Avtalen er langsiktig og del 1 er likelydande for alle. Betalande medlemer kan laste ned denne delen, føre på namn og dato og sende eit eksemplar til styreleiaren i kystparken.
Del 2 vert berre nytta dersom ein partnar vil utvikle samarbeidet med Parken vidare; - og då utover det generelle og utover det ein årskontingent kan finansiere.

Forstudie UNESCO Global GEOpark - eit nytt fyrtårn for HAFS?

Forstudie UNESCO Global GEOpark - eit nytt fyrtårn for HAFS?

Les denne flotte rapporten som Franziska Ruettimann i Kvernsteinsparken har utarbeidd på vegne av HAFS regionråd.
Etter at rapporten vart presentert regionrådet vart det avgjort at det skulle gjerast eit arbeid med å utgreie ein UNESCO Global Geopark i regionen. Deretter reiste regionrådet, saman med Franziska, Trude og leiar av Norske Parker, på studietur til nokre parkar i Europa som allereie har ein slik status.

Sognefjorden Kystpark - eit hav av moglegheiter

Sognefjorden Kystpark - eit hav av moglegheiter

Dette er ein rapport som vart utarbeidd etter at ein såg på moglegheitene med å etablere ein regionalpark i HAFS. Denne vart presentert regionrådet i same møte der forstudien for ein UNESCO Global Geopark vart presentert.