Om oss

Fjordkysten regional- og geopark vart skipa som Sognefjorden kystpark den 17.januar 2017 som ein norsk regionalpark. Den 8. mai 2017 vart parken godkjent som Noreg sin 6. av idag i alt 9 godkjende norske regionalparkar.
Den 15. desember 2020 fusjonerte Sognefjorden kystpark med eit geologiprosjekt ved Kvernsteinparken i regi av HAFS regionråd og vart kalla Fjordkysten regional- og geopark. Dette er no Noregs første kombinerte regionalpark og geopark.

Fjordkysten regional- og geopark har som føremål å "koordinere og utvikle eit langsiktig samarbeid for å ivareta, skape verdiar av, og formidle dei særeigne natur- og kulturverdiar som regionen rundt Ytre Sognefjorden har".

Fjordkysten regional- og geopark er ein medlemsstyrt park. Medlemene kan vera alt frå privatpersonar, verksemder, kommunar, til folkelege lag og organisasjonar. Grunnfinansieringa av parken skjer gjennom ein samarbeidsavtale med kommunane Hyllestad, Askvoll, Fjaler og Solund. Likeins bidreg Vestland fylke med eit driftstilskot. Norske Parker vidareformidlar også ein årleg sum til medlemsparkane, som kjem frå statbudsjettet 

Fjordkysten regional- og geopark sine medlemer vert kalla partnarar.
Kvar medlem forpliktar seg på ein partnarskapsavtale del 1 og på fjordkystparken sine vedtekter. Medlemene forpliktar seg også på det verdigrunnlaget som gjeld for norske parker og parkprosjekt. Les om desse verdiane nedst i vedtektsdokumentet.

Fjordkysten regional- og geopark sine medlemer kan teikne ein partnarskapsavtale del 2, der partnane forpliktar seg gjensidig på innhaldet i avtalen. Dette kan t.d. handle om prosjektutvikling, marknadsføring og merkevarebygging m.m.

Fjordkysten regional- og geopark sitt langsiktige mål er å verta godkjend som ein "UNESCO Global GEOpark".

Fjordkysten regional- og geopark har også etablert eit spanande kulturnettverk i HAFS, var jordmor for prosjektet "Landskapsskjøtsel og villsaudrift som modell for ei berekraftig samfunns- og næringsutvikling" som resulterte i skipinga av Hardbakke Villsaulag SA, jobbar med "Skippartaket" som er ein del av ein partnarskapsavtale mellom 4 aktørar på bygningsvern, har på gang eit stadbasert læringsprosjekt og mykje, mykje meir på gang.

Fjordkysten regional- og geopark er medlem i Norske Parker, ein paraplyorganisasjon for parkarbeidet i Noreg. I år 2019 kom det ei historisk løyving på 5,0 mill. over statsbudsjettet til denne paraplyorganisasjonen, der det er meininga at midlane også skal kome medlemsparkane tilgode meir og meir etterkvart som løyvinga veks og Norske Parker har fått bygd Parks Norway som paraplyorganisasjon for alle regional- og geoparkar i Norge, etter modell frå Europarcs internasjonalt.

Fjordkysten regional- og geopark sitt styre (2021):

Gunnar Osland - styreleiar
Asbjørn Dyrkorn Løland
Liv Hege Skagestad
Anne Kristine Dyrdal
Anne Berit Garnes
Hilde Buer
Arne Osland
Kjell Mongstad
Marita Solheim

Vararepresentantar styret:
Alice Hestad Vie
Ole André Klausen
Nils Chr. Bjørgo

Dagleg leiar er Trude J. Søilen